Danh sách DN – hộ KD đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

ke-toan-vien

Từ 01/01/2017 trở đi, chỉ có các kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định mới, mới được cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán.
Đây là một trong những quy định mới quan trọng được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

ddk
Công ty TNHH Tư Vấn QMC là một trong 42 đơn vị được công nhận

đủ điều kiện kinh doanh và hành nghề kế toán

Link chi tiết 42 đơn vị đủ điều kiện tại đây

Link kế toán viên được cấp GCN đăng ký hành nghề tại đây

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu 01/ĐKHN (ban hành kèm Thông tư)
2. Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
3. Bản sao Chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.
4. 02 ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
5. Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
6. Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.
7. Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người đăng ký hành nghề gửi đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Người đại diện theo pháp luật của DN kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện của hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm những người đăng ký hành nghề tại tổ chức mình và ký xác nhận trên Đơn đăng ký hành nghề của từng người đăng ký hành nghề .
DN kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho những người đăng ký hành nghề tại đơn vị mình theo mẫu 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hồ sơ đăng ký hành nghề của từng người có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính.

Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề, hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu người đăng ký hành nghề hoặc DN kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình hoặc cung cấp tài liệu.

Trường hợp không bổ sung, Bộ Tài chính có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện, Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định.

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không sớm hơn ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bản quyền bài viết thuộc về QMC – Dịch vụ kế toán
Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: http://qmc.vn

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận