SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT (P2)

Lỗi 4: Người nộp thuế đã kê khai chỉ tiêu [40b] – Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ trên tờ khai mẫu số 01/GTGT nhưng không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế
🔴 NGUYÊN TẮC KÊ KHAI
“Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [40b]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT phải khớp với “Thuế GTGT HHDV mua vào dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [28a]) trên các tờ khai mẫu số 02/GTGT.
🔴 NỘI DUNG KHAI SAI
Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT nhưng lại không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế.
🔴 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI
Doanh nghiệp nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế với tờ khai mẫu số 01/GTGT nêu trên và lưu ý kê khai tổng chỉ tiêu [28a] tại các tờ khai mẫu 02/GTGT khớp đúng với chỉ tiêu [40b] đã kê khai trên tờ khai mẫu số 01/GTGT.
Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Lỗi 5: Người nộp thuế đã kê khai vào chỉ tiêu [37] – Điều chỉnh giảm hoặc chỉ tiêu [38] – Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước nhưng không gửi tờ khai điều chỉnh, bổ sung của các kỳ tính thuế trước (trừ trường hợp điều chỉnh theo biên bản thanh tra, kiểm tra)
🔴 NGUYÊN TẮC KÊ KHAI
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng/giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng/giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của tờ khai chính thức kỳ hiện tại.
🔴  NỘI DUNG KHAI SAI
Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai 01/GTGT nhưng lại không nộp tờ khai GTGT điều chỉnh, bổ sung của các kỳ tính thuế trước.
🔴  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI
Doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung giảm chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của kỳ tính thuế đã kê khai sai.
Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

 

Lỗi 6: Người nộp thuế có phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT, không hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế nhưng không thực hiện phân bổ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
🔴  NGUYÊN TẮC KÊ KHAI
Người nộp thuế có phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT và không hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế thì phải thực hiện phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng, quý theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của tháng, quý.
🔴  NỘI DUNG KHAI SAI
Đơn vị kê khai doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế tại chỉ tiêu [26] – chỉ tiêu “Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT” nhưng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào tại chỉ tiêu [24] bằng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ tại chỉ tiêu [25].
🔴  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI
Doanh nghiệp thực hiện phân bổ số thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và kê khai điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu [25] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Nguồn: Cục thuế TP.Hà Nội

#kekhai #thuegtgt #ketoanqmc #daotaoketoan #ngheketoan

=========================

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QMC

🏘 Địa chỉ: Phòng 707 tòa B2, Skycentral số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

☎ Hotline: 0913.586.675 / 0969.305.656

📤 Email: quangnn@qmc.vn

🌎 Website: https://qmc.vn

👉 Fanpage: https://www.facebook.com/qmc.vn

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận