SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ KHÁC

Lỗi 9: Người nộp thuế đã kê khai sai mã số thuế trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

 • NGUYÊN TẮC KÊ KHAI

Trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN đơn vị kê khai mã số thuế nộp hộ nhà thầu tại chỉ tiêu [05] – chỉ tiêu “Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam” và các chỉ tiêu khác có liên quan đến thông tin MST nhà thầu nộp thay.

 • NỘI DUNG KHAI SAI

Doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN là mã số thuế của doanh nghiệp Việt Nam nên tờ khai đơn vị gửi không được hệ thống chấp nhận.

 • HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI

Doanh nghiệp thực hiện kê khai lại Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam tại chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Lỗi 10: Người nộp thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng trên tờ khai quyết toán thuế TNDN không kê khai tách riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 • NGUYÊN TẮC KÊ KHAI

Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính, doanh nghiệp phải kê khai riêng số thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên phụ lục 03-5/TNDN và chỉ tiêu “Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS” (chỉ tiêu B15).

 • NỘI DUNG KHAI SAI

Doanh nghiệp kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN không kê khai tách riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

 • HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI

Doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu [B14] và chỉ tiêu [B15] trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN và phụ lục 03-5/TNDN.

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Lỗi 11: Người nộp thuế kê khai sai Chỉ tiêu “Chênh lệch giữa số quyết toán và kê khai” trên tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH

 • NGUYÊN TẮC KÊ KHAI

Trên tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH, chỉ tiêu “Chênh lệch giữa số quyết toán” (Chỉ tiêu [9] ) = chỉ tiêu “Số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước” (Chỉ tiêu [7] ) – chỉ tiêu “Số tiền phí đã kê khai trong kỳ”. (Chỉ tiêu [8] ).

 • NỘI DUNG KHAI SAI

NNT đã kê khai số phí trong kỳ theo tờ khai mẫu số 01/PH nhưng tại tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH không kê khai Chỉ tiêu [8] nên dẫn đến Chỉ tiêu [9] = Chỉ tiêu [7].

 • HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI

NNT gửi bổ sung tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH kê khai, điều chỉnh tăng Chỉ tiêu [8] và giảm Chỉ tiêu [9].

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Lỗi 12: Kê khai sai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu

 • NGUYÊN TẮC KÊ KHAI

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu được kê khai và nộp cho cơ quan thuế khi hợp đồng ký kết với nhà thầu nước ngoài kết thúc. Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

 • NỘI DUNG KHAI SAI

Doanh nghiệp nhầm lẫn thời hạn khi kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài với tờ khai quyết toán năm. NNT thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế nhà thầu hàng năm sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm (31/12) dẫn đến nghĩa vụ kê khai của NNT không chính xác.

 • HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng. Trường hợp NNT đã gửi tờ khai quyết toán thuế nhà thầu hàng năm khi hợp đồng chưa kết thúc thì gửi công văn xin hủy tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài đã gửi cơ quan thuế.

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Nguồn: Cục thuế TP.Hà Nội

#ketoanqmc #tuvanketoan #daotaoketoan #quyettoanthue #tokhaithue

========================
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QMC
🏘 Địa chỉ: Phòng 707 tòa B2, Skycentral số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
☎ Hotline: 0913.586.675 / 0969.305.656
📤 Email: quangnn@qmc.vn
🌎 Website: https://qmc.vn
👉 Zalo page Kế Toán QMC: https://zalo.me/2616303574807760956
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận