QUY ĐỊNH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2017

1232

 

Mùa quyết toán thuế đã đến, thuế TNCN vẫn luôn luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm (đương nhiên rồi).

QMC – Dịch vụ kế toán – Đại lý thuế xin chia sẻ với các bạn các lưu ý như sau:

1. Cá nhân có được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập (TCTTN) quyết toán thuế (QTT) thay hay không?

 • Điều kiện được ủy quyền:
 • Cá nhân có thu nhập từ các nguồn sau:
 • Tiền lương, tiền công từ TCTTN;
 • Cá nhân đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10%không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
 • Cá nhân được điều chuyển:
 • Là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Là người lao động được điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh.
  • Lưu ý:
 • Trường hợp cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới khi ủy quyền quyết toán thuế cho đơn vị mới thì đơn vị mới mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập:
 • Từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập;
 • Phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả trong trường hợp người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới.
 • Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai khác thì cá nhân phải trực tiếp QTT với CQT.

Các tài liệu tham khảo:

 • Theo điểm a4 – “Ủy quyền quyết toán thuế” thuộc khoản 2, điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015;
 • Công văn 801/TCT-TNCNngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế;

Ví dụ 1: 

Năm 2017, Bà A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty X, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác là 90 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN 10%. Như vậy, thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2017 của Bà A nhỏ hơn 10 triệu đồng (90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng), nếu Bà A thuộc diện phải quyết toán thuế và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì Bà A ủy quyền quyết toán thuế năm 2017 cho Công ty X. Công ty X chỉ quyết toán thuế thay Bà A đối với phần thu nhập do Công ty X trả.

 • Hồ sơ QTT:
 • Cá nhân cần chuẩn bị
 • Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có)
 • Đối với tổ chức được ủy quyền quyết toán thay:
 • Sử dụng mẫu số 02/UQ-QTT- TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (download mẫu tại đây)
 • Trường hợp TCTTN có số lượng lớn người lao động ủy quyền QTT thì TCTTN có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

2. Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân sau khi đã ủy quyền QTT, TCTTN đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp QTT với cơ quan thuế (không được ủy quyền) thì tổ chức được ủy quyền QTT sử lý như sau:

 • Không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập;
 • Chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà… (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)… của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN”để cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan thuế.

CHÚC CÁC QUÝ VỊ THÀNH CÔNG!

Bản quyền bài viết thuộc về QMC – Dịch vụ kế toán
Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: http://qmc.vn

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận